Úplná pravidla spotřebitelské soutěže „S Krajankou do ZOO“

I.
Pořadatel soutěže

 • Pořadatelem soutěže je obchodní společnost ALIMPEX FOOD a.s., IČO: 471 15 807, se sídlem Českobrodská 1174, 198 00, Praha 9 – Kyje, zapsaná v obchodím rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce 1792 (dále jen „Pořadatel“).

II.
Termín a místo konání soutěže

 • Soutěž probíhá v termínu první kolo od 22. 5. 2019 do 5. 6. 2019 a druhé kolo od 6. 6. 2019 do 18. 6. 2019 23:59:59 hodin (dále jen ,,doba konání soutěže“).
 • Soutěž probíhá ve všech prodejnách Svazu českých spotřebních družstev – Skupina COOP po celé České republice (dále jen „místo konání soutěže“).

III.
Soutěž

 • Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, mladší osoba pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, která splnila všechna stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící”).
 • Soutěžní zadání – Odpověz na otázku: „Koho byste vzali na výlet do Zoo Praha a jaké zvířátko byste chtěli vidět? a současně kup minimálně 3 ks mléčných výrobků značky Krajanka nebo Krajanka Zoo, vyfoť nebo naskenuj účtenku a vlož ji do soutěžního formuláře na adrese www.krajankazoo.cz/soutez nebo okopíruj účtenku a pošli ji poštou na adresu ALIMPEX FOOD a.s., Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9. K účtence musí soutěžící doplnit odpověď na výše uvedenou otázku a kontaktní údaje – jméno, příjmení a emailovou adresu (nebo doručovací adresu). Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit vícekrát, vždy po opětovném splnění všech soutěžních podmínek.
 • V případě, že soutěžící zašle stejnou účtenku vícekrát do soutěže, bude automaticky vyřazen ze soutěže.
 • Email či dopis se má za doručený dle data a času uvedeného v doručeném emailu či datem dodání dopisu Pořadateli.
 • Pořadatel soutěže má právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

IV.
Výhra

 • Do soutěže je vloženo:
 • 10 rodinných vstupenek do Zoologické zahrady hl. m. Prahy s ubytováním na jednu noc v Praze pro celou rodinu (max. 4 osoby),
 • 100 rodinných vstupenek do Zoologické zahrady hl. m. Prahy,
 • 200 dětských triček s motivem Krajanka ZOO

(dále jen „výhra).

 • Každý soutěžící může vyhrát maximálně jednu cenu z každé kategorie. V případě, že bude soutěžící vylosován vícekrát v jedné kategorii, bude automaticky losováno znovu.
 • Losování prvního kola bude dne 7. 6. 2019 a losování druhého kola bude dne 20. 6. 2019. V každém kole bude losováno o půlku výher. Losování o výhry bude probíhat tak, že za účasti dvou zástupců Organizátora bude ze všech soutěžících, kteří splnili pravidla soutěže vylosováno tolik výherců, kolik je výher, o čemž bude učiněn písemný zápis, který bude k nahlédnutí v sídle Pořadatele na adrese Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9.
 • Pořadatel soutěže nikterak neodpovídá a nenese žádnou odpovědnost za technické problémy související s účastí soutěžícího v soutěži či za ztrátu, prodlení nebo poškození soutěžních emailů či dopisů.
 • V případě ztráty, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v soutěži zahájí Pořadatel soutěže na základě písemné žádosti soutěžícího reklamační řízení.
 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 • Výherci rodinných vstupenek do Zoologické zahrady hl. m. Prahy s ubytováním na jednu noc v Praze pro celou rodinu (max. 4 osoby) si musí výhru vybrat do konce kalendářního roku 2019. Pokud nebude ubytování vybráno do konce kalendářního roku 2019, právo na část výhry v podobě ubytování zaniká.

V.
Ochrana osobních údajů

 • Právním základem zpracování osobních údajů soutěžících, jakožto subjektů údajů je tedy dobrovolně udělený souhlas, za účelem zúčastnění se v soutěži o výhry Pořadatele. Tento souhlas může být soutěžícím kdykoli bezplatně odvolán, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@krajankazoo.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Pořadatel, jakožto správce zpracovává na jiném právním základu, než je souhlas.
 • Možní příjemci osobních údajů soutěžících jsou obchodní partneři Pořadatele, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým je Správce příjemcům poskytnul. Příjemci osobních údajů, mohou být dle povahy služeb:
 • příjemci, kterým Pořadatel poskytuje údaje za účelem analýzy návštěvnosti webu;
 • příjemci, kteří pro Pořadatel zajišťuje technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Pořadatel využívá (např.: ukládání databáze atd.);
 • příjemci, kteří pro Pořadatel vykonávají poštovní či doručovací služby;
 • příjemci, kteří pro Pořadatel zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů;
 • příjemci, kteří pro Pořadatel zajišťují reklamní služby.
 • Při zpracování osobních údajů soutěžících nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Pořadatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Každý soutěžící má právo požadovat od Pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Pořadatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

VI.
Závěrečná ustanovení

 • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani požadovat výhru v penězích.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, změnit skladbu cen nebo jejich hodnotu či soutěž úplně zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových www.krajankazoo.cz/soutez.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož bude mít podezření, že takovýto soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebo způsobem, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a všech spolupracujících právnických a fyzických osob, fyzické osoby spolupracující a osoby všem shora uvedeným blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, bude taková osoba ze soutěže okamžitě vyloučena a cena ji nebude předána.
 • Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách www.krajankazoo.cz/soutez.

 

 

V Praze dne 1. května 2019.